Aidat ile İlgili Hususlar

" 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983 - 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirmeve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerineve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında(1)  Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz."  maddesine göre her kat maliki ortak gider aidat ödemekle yükümlüdür. 

   Ortak gider aidatlar, her ayın ilk günü ve o ayın son günü arasında istenilen tarihte site yönetimi hesabına yatırılabilir. Zamanında ödenmeyen aidatlara " Kat Mülkiyeti Kanunu md. 20 (Değişik: 13/4/1983 - 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında,diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genelhükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. "  maddesine göre aylık % 5 gecikme tazminatı uygulanır.